Hantering av personuppgifter

Här finns information om hur vi på Evolving Media hanterar dina personuppgifter. Har du några frågor om vår hantering av personuppgifter är du alltid välkommen att maila [email protected].

1. Inledning

1.1 Denna personuppgiftspolicy beskriver den hantering av personuppgifter som sker på BästaKöpet.se.

1.2 När förändringar av rutiner beträffande personuppgiftsbehandling sker kommer personuppgiftspolicyn att uppdateras. Påverkar förändringen redan pågående personuppgiftsbehandling kommer berörda personer att meddelas genom e-post i den utsträckning det är möjligt.

1.3 Personuppgiftspolicyn uppdaterades senast 20 januari 2020.

2. Definitioner

2.1 Om ingenting annat anges avses de definitioner som återfinns intill.

2.2

GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Personuppgifter

Samma definition som framgår av artikel 4.1 GDPR.

Tjänsten

Den tjänsten som tillhandahålls på webbadressen https://bästaköpet.se, inbegripet samtliga tillhörande funktioner som nås genom nämnda webbadress och som inte är att betrakta som ”Externa tjänster”.

Externa tjänster

Funktioner som används av tjänsten, men som tillhandahålls av en tredje part.

Användaren

En fysisk eller juridisk person som nyttjar tjänsten, oavsett hur nyttjandet sker.

Registrerad

En användare vars personuppgifter finns sparade på tjänstens servrar.

3. Personuppgiftsansvarig

3.1 Personuppgiftsansvarig för BästaKöpet.se är Maatson Evolving Media Group AB ( 559114-9363; hädanefter ”Evolving Media”) med säte i Norrtälje. Föremålet för Evolving Medias verksamhet är i första hand att äga och förvalta nischade webbtjänster på internet.

3.2 Evolving Media kan kontaktas på e-postadressen [email protected]. Evolving Medias postadress är Krukmakaregatan 18, 761 32 Norrtälje.

4. Behandling av personuppgifter

4.1 Personuppgiftsbehandling sker vid användning av följande funktioner.

4.2

Kommentarer

Förnamn
När en användare skickar in en kommentar sparas användarens förnamn. Förnamnet sparas för att kommentaren användaren har skrivit ska uppfattas som mer personlig. Användaren tillåts uppge en pseudonym istället för sitt riktiga förnamn. Användaren har möjlighet att istället skicka sitt fullständiga namn. Sker detta ska Evolving Media så snart som möjligt gallra alla delar av namnet utom förnamnet.

E-postadress
Användarens e-postadress sparas för att användaren ska kunna kontaktas om en annan användare besvarar kommentaren, eller om någon annan händelse som är relevant för kommentaren inträffar.

Statistik och säkerhet

Cookiefil (sparas i användarens dator)
När en användare ansluter till någon av tjänstens servrar sparas en s.k. ”cookiefil” i användarens enhet, och ”cookiefilens” identifikationsnummer sparas i tjänstens databas. ”Cookiefilen” sparas för att en ansluten användare ska kunna kännas igen, med syfte att låta användarens personliga inställningar vara tillgängliga även om besökaren inte behöver identifiera sig. ”Cookiefilen” kan inte användas för att avslöja användarens personuppgifter. Du har möjlighet att förhindra att ”cookiefiler” sparas på din enhet genom att korrigera din webbläsares säkerhetsinställningar. Observera dock att ”cookiefiler” är en nödvändig förutsättning för att denna tjänst, liksom flertalet andra tjänster, ska fungera.

IP-adress
Användarens IP-adress sparas för att identifiera och blockera användare vars beteende utgör en säkerhetsrisk.

Externa tjänster

Evolving Media använder sig av den externa tjänsten Google Analytics (för att erhålla statistik om antalet användare och användarnas beteende). Även externa tjänster kan medföra att ”cookiefiler” sparas i användarens enhet. För mer information om vilka uppgifter dessa tjänsteleverantörer sparar hänvisas till respektive tjänsteleverantörs personuppgiftspolicy (Google Analytics). Evolving Media förbinder sig att inte dela uppgifter med externa tjänsteleverantörer om uppgifterna kan användas för att identifiera en användare.

5. Datasäkerhet

5.1 Samtliga personuppgifter som sparas på tjänstens servrar krypteras med en säkerhetsnivå som är tillräcklig för att garantera oläsbarhet om ett intrång sker och information kommer en obehörig part tillhanda.

5.2 All kommunikation mellan användaren och tjänsten sker med en krypterad anslutning.

5.3 Evolving Media arbetar kontinuerligt med att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister. Evolving Media förbinder sig att lämna information om säkerhetsbrister som kan ha medfört att personuppgifter har kommit obehöriga tillhanda.

6. Dina rättigheter

6.1 Som registrerad har du rätt att få ett registerutdrag. I registerutdraget ska information om samtliga registrerade personuppgifter finnas.

6.2 Du kan som registrerad alltid begära att Evolving Media uppdaterar inaktuella personuppgifter. Du kan även begära att Evolving Media gallrar dina personuppgifter, oavsett om de är inaktuella eller inte.

6.3 Ett yrkande om att utnyttja de rättigheter som framgår ovan ska skickas till [email protected].

7. Gallring

7.1 De personuppgifter som finns sparade på tjänstens servrar gallras senast efter nedanstående angiven tidpunkt.

7.2

E-postadress

Ett (1) år efter registrering, om inte den registrerade godkänner att uppgiften sparas en längre tid. Ett sådant godkännande måste förnyas varje år.

Förnamn

När uppgiften är inaktuell eller när den registrerade begär att gallring ska ske.

IP-adress

Ett (1) år efter registrering. Gallringsfristen förlängs automatiskt med ett (1) år varje gång tjänsten används.

Övriga personuppgifter

Ett (1) år efter registrering. Uppgifterna kan sparas ytterligare ett (1) år åt gången om användaren bekräftar att de fortfarande är aktuella.

7.3 Uppgifter som används i statistiksyfte kan sparas utan tidsgräns förutsatt att användaren inte kan identifieras genom uppgifterna.

8. Tillsyn

8.1 Datainspektionen är den myndighet som övervakar tillämpningen av GDPR. Evolving Media står således, i egenskap av personuppgiftsansvarig, under Datainspektionens tillsyn. Har du synpunkter på Evolving Medias tillämpning av GDPR kan du ringa Datainspektionen på 08-657 61 00 eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Läs mer om GDPR på Datainspektionen.se.